A871

.

TTO-Noordzee wagons

Laatste update 1 mei 2018
© Copyright by TTO-Noordzee vzw 2018
Open baladeuse A.8816 
Open baladeuse A.8853 
OB-bijwagen  A.11593 (2,4m breed)
Standaard-Kust bijwagen 19656 
OB-bijwagen A.8768 
Standaard-Destelbergen bijwagen 9538 
Standaard-Destelbergen bijwagen 19545 
Bijwagen NO 19706 
Gesloten goederenwagon A.17689 
Gesloten goederenwagon A.18116  
Gesloten goederenwagon A.20143  
Standaard-Destelbergen bijwagen 19537 
Standaard-Kust bijwagen 19211 
Zitplaatsen 32
Zitplaatsen 32
Zitplaatsen 32
Zitplaatsen 16 1 ste kl. & 24 2 de kl.
Zitplaatsen 32
Zitplaatsen 37
Zitplaatsen 34
Zitplaatsen  16 1ste kl. & 24 2de kl.
Zitplaatsen 32